Algemene voorwaarden Kiewit Kunst

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 verkoop op afstand: een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
1.2 overeenkomst: elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand.
1.3 ondernemer: V.O.F. Kiewit Kunst, hierna Kiewit Kunst.
1.4 afnemer: de afnemer van producten en/ of diensten van Kiewit Kunst, dit kan zowel een privé persoon als een rechtspersoon zijn.
1.5 aanbod: elke aanbieding van goederen en/of diensten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals het bedrijf die in haar catalogus, folders of anderszins aan de consument doet.
1.6 prijs: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij iedere overeenkomst tussen Kiewit Kunst en de afnemer die op afstand gesloten is.
2.2 Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in, dat u de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

Artikel 3 Aanbiedingen / Overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen van Kiewit Kunst zijn vrijblijvend en Kiewit Kunst behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Een overeenkomst komt pas tot stand na acceptatie en schriftelijke bevestiging van Kiewit Kunst.
3.3 Een overeenkomst vindt plaats tussen Kiewit Kunst en afnemer. Bestellingen kunnen geplaatst worden via de website (www.kiewitkunst.nl), e-mail of telefonisch.
3.4 Zowel afnemer als Kiewit Kunst zijn zich bewust dat elektronische informatie en communicatie rechtsgeldig en als bewijs kan dienen, met name in het geval van een overeenkomst. De algemene voorwaarden zijn dus ook geldig, indien de afnemer elektronisch een overeenkomst met Kiewit Kunst aangaat.

Artikel 4 Prijzen en betaling
4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Verkopen vinden plaats onder de margeregeling Kunstvoorwerpen, tabel 2, onderdeel a, post 6. Wet omzetbelasting 1968.
4.2 Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
4.3 Betaling kan geschieden op (één van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces of in de bestelbevestiging. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Kiewit Kunst.
4.4 In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is Kiewit Kunst gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van vijf (5) % per maand aan de afnemer in rekening te brengen.
4.5 Bij het niet nakomen van de betaling, zoals overeengekomen, is Kiewit Kunst gerechtigd de overeenkomst met de afnemer direct en buitengerechtelijk op te schorten, dan wel te ontbinden.
4.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Kiewit Kunst.

Artikel 5 Levering
5.1 Kiewit Kunst zal trachten de levering binnen twee werkdag na ontvangst van betaling van de order uit te voeren.
5.2 Volgens de wet “kopen op afstand” bedraagt de maximale levertermijn dertig (30) dagen, tenzij anders overeengekomen. In het geval de levertijd niet haalbaar is zal Kiewit Kunst de afnemer tijdig hiervan in kennis stellen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. U hebt wel de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren, dan wel de overeenkomst kosteloos te ontbinden, voor zover dat noodzakelijk is. Een eventuele vooruitbetaling wordt binnen tien (10) dagen teruggestort.
5.3 Bij ontvangst van de goederen dient de afnemer het werk grondig te inspecteren op fouten en gebreken en dient dit binnen vierentwintig (24) uur aan Kiewit Kunst te melden, telefonisch of per mail. Na deze termijn voldoet het product aan alle eisen en zijn er geen fouten en/of gebreken.

Artikel 6 Verkoop
6.1 Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Kiewit Kunst de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.2 Nadat de afnemer de goederen heeft ontvangen, heeft de afnemer de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit kunstwerk zonder opgave van enige reden, de onderliggende overeenkomst met Kiewit Kunst te ontbinden. Na deze melding heeft de klant nogmaals 14 dagen om het product daadwerkelijk retour te sturen.
6.3 Indien de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, dient de afnemer dit schriftelijk – bij voorkeur per email of post- te melden aan Kiewit Kunst. De afnemer dient het kunstwerk – altijd na overleg met Kiewit Kunst – retour te sturen. De afnemer is in dit geval de gemaakte transportkosten verschuldigd van de heen- en retourzending.
6.4 Indien de afnemer reeds de betalingen heeft verricht op het moment dat de afnemer de overeenkomst met Kiewit Kunst heeft ontbonden, zal Kiewit Kunst deze betalingen binnen veertien (14) dagen nadat Kiewit Kunst het door de afnemer geretourneerde kunstwerk heeft ontvangen, aan de afnemer terugbetalen. Dit is het totaalbedrag inclusief de eventueel betaalde verzendkosten. De verzendkosten voor het retour sturen komen voor rekening van de afnemer.
6.5 Kiewit Kunst behoudt het recht om geretourneerde kunstwerken te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het kunstwerk door de schuld van de afnemer (anders dan die van Kiewit Kunst) is beschadigd. De afnemer is aansprakelijk voor de schade ontstaan in de periode dat hij daarover beschikte. Kiewit Kunst heeft het recht de schade te doen herstellen op kosten van de afnemer en is bevoegd die schade te verrekenen met het door de afnemer gestorte bedrag met dien verstande dat het verhaal van de schade daartoe niet beperkt zal zijn.
6.6 Indien een kunstwerk wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Kiewit Kunst schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de afnemer komt, zal Kiewit Kunst de afnemer hiervan schriftelijk (via email) in kennis stellen. Kiewit Kunst heeft het recht om de waardevermindering van het kunstwerk als gevolg van deze schade van het aan de afnemer terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 7 Overmacht
7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Kiewit Kunst in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Kiewit Kunst gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming, welke niet aan Kiewit Kunst kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
8.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan Kiewit Kunst verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 9 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
9.1 Afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Kiewit Kunst geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
9.2 Kiewit Kunst garandeert niet, dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. Kiewit Kunst aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 10 Bestellingen/ communicatie
10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Kiewit Kunst, dan wel tussen Kiewit Kunst en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Kiewit Kunst, is Kiewit Kunst niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Kiewit Kunst.

Artikel 11 Klachten
11.1 Alle klachten zullen door Kiewit Kunst serieus in behandeling worden genomen.
11.2 De afnemer dient een klacht –zo spoedig mogelijk-, schriftelijk kenbaar te maken bij Kiewit Kunst (via email of per post).
11.3 Kiewit Kunst zal binnen zeven (7) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Kiewit Kunst zal de afnemer hierover schriftelijk (via e-mail of per post) berichten.

Artikel 12 Diversen
12.1 Wanneer door Kiewit Kunst gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit, dat Kiewit Kunst deze voorwaarden soepel toepast.
12.2 Kiewit Kunst is bevoegd om bij de uitvoering bestelling(en) van de afnemer gebruik te maken van derden.

Artikel 13 Toepasselijke recht en geschillenregeling
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten, waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Geschillen tussen Kiewit Kunst en de afnemer zullen worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse rechter te ’s -Gravenhage.

Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze algemene leveringsvoorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben, kunt u – schriftelijk, telefonisch of per e-mail – contact met ons opnemen:

V.O.F. Kiewit Kunst
Rode Kruislaan 32
2694 KJ ‘s-Gravenzande
The Netherlands
Tel: +31 (0)6 – 55 95 69 20

E-Mail: gert@kiewitkunst.nl
Website: https://www.kiewitkunst.nl

Kamer van Koophandel: 63990679
BTW nummer: NL855478639B01
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Kiewit Kunst.